شرایط معافیت از سربازی

 

مشمولان مبتلا به بیماریهای چشم و یا عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:

توضیح:

 • هیپرمتروپی = هیپرمتری = دوربینی
 • میوپی = نزدیک بینی
 • سیکلوپلژی کامل = معاینه چشم با قطره

بند 1ـ هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل برای مشمولان عادی و دیپلم: (هیپرومتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد).

 • الف) هیپرمتروپی از 5/2 تا 4 دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی.
 • ب) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی دو چشم از پنج تا هشت دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • ج) هیپرمتروپی بیش از چهار دیوپتری یک چشم تا پنج دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • د) هیپرمتروپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم معاف دائم.
 • هـ) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از هشت دیوپتری معاف دائم.

بند 2ـ هیپرمتروپی با سایکلویلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم: (هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد).

 • الف) هیپرمتروپی از 3 تا 5 دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی.
 • ب) مجموع هیپرمتروپی دو چشم از شش تا 10 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • ج) هیپرمتروپی بیش از دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • د) هیپرمتروپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.
 • هـ) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم.

بند 3ـ میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم: (میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد).

 • الف) میوپی از 5/2 تا 4 دیوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی.
 • ب) مجموع دیوپترمیوپی از 5 تا 8 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیر رزمی.
 • ج) میوپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • د) میوپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.
 • هـ) مجموع دیوپترمیوپی بیش از هشت دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند 4ـ میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان بالاتر از دیپلم: (میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد؟).

 • الف) میوپی از 3 تا 5 دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی.
 • ب) مجموع دیوپترمیوپی بین 6 تا 10 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیر رزمی.
 • ج) میوپی بیش از 6 دیوپتری یک چشم تا 7 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • د) میوپی بیش از 7 دیوپتری یک چشم معاف دائم.
 • هـ) مجموع دیپوپترمیوپی بیش از 10 دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند 5ـ آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط  با سایلکوپلژی کامل در مشمولان عادی و دیپلم: (در آستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیش تر از اسفر باشد).

 • الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از 2/5 تا 4 دیوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی.
 • ب) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط از 5 تا 8 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • ج) آستیگماتیسم ساده، یا مرکب بیش از 5 دیوپتری تا 6 دیوپتری یک چشم خدمات غیر رزمی.
 • د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.
 • ه) چنانچه آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائم.

بند 6ـ آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سایکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم: (در آستیگماتیسم ساده یا مرکب میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد).

 • الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از 3 تا 5 دیوپتری داخل هر یک از دو چشم خدمات غیر رزمی.
 • ب) مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم از 6 تا 10 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • ج) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از 6 دیوپتری تا 7 دیوپتر داخل یک چشم خدمات غیر رزمی.
 • د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از هفت دیوپتری یک چشم معاف دائم.
 • هـ) مجموع دیوپتر آستیگماتیک ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم.

بند 7ـ فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا در اثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینایی (عدم درک نور) باشد معاف دائم.

بند 8ـ اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه:

 • الف) در مشمولان عادی معاف دائم.
 • ب) در مشمولان دیپلم و بالاتر خدمات غیر رزمی.

بند 9ـ عوارض تراخمی ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون گزروزیس، آنتروپیون و اکتروپیون:

 • الف) در یک چشم خدمات غیر رزمی.
 • ب) در دو چشم معاف دائم.

بند 10ـ ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیر مسلح دیده شود معاف دائم.

بند 11- لک مرکزی قرنیه:

 • الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد (لک وسیع در مواقعی که بیش از 3 میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد) معاف دائم.
 • ب) در موارد خفیف تر خدمات غیر رزمی.

بند 12ـ کراتیت های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم معاف دائم.

بند 13ـ کلوبوم مادرزادی مردمک:

 • الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین) معاف دائم.
 • ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین) خدمات غیر رزمی.

بند 14ـ ایریدوسیکلیتهای شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد معاف دائم.

بند 15ـ اکلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک معاف دائم.

بند 16ـ ایریدکتومی یا اریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی.

 • الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه و عدسی توام باشد معاف دائم.
 • ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توام نباشد خدمات غیر رزمی.

بند 17ـ کاتاراکت مادرزادی، ضربه ای متابولیک و کاتاراکت عمل شده معاف دائم.

 • تبصره: کدورتهای عدسی که ایجاد اختلال دید در ریتنوسکوپی نمی نماید خدمات غیر رزمی.

بند 18ـ کدورت وسیع زجاجیه به هر علت معاف دائم.

بند 19ـ کوریوتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم معاف دائم.

بند 20ـ رتینیت پیگمانترور تینیتهای غیر پیگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (که در آن افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی باشد) معاف دائم.

بند 21ـ لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یا لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم معاف دائم.

بند 22ـ انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت معاف دائم.

بند 23ـ آمبولی شریان شاخه ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم معاف دائم.

بند 24ـ بیماریهای ناحیه ماکولات و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا و یا خونریزیهای ناحیه ماکولا و آتروفی عصب باصره معاف دائم.

بند 25ـ میکروفتالمی های و بوفتالمی یک یا دو چشم معاف دائم.

بند 26ـ اگزوفتالمی تومورال یا پولساتیویک یا دو چشم معاف دائم.

بند 27ـ فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد معاف دائم.

بند 28ـ لاکوفتالمی های مربوط به فلج عضلات پلکی معاف دائم.

بند 29ـ افتادگی دائمی پلک (درهر یک از چشمها) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد معاف دائم.

بند 30ـ استرابیسم آمبلیوپیک یک چشم و استرابیسم متناوب معاف دائم.

بند 31ـ نیستاگموس دائمی و مشهود معاف دائم.

بند 32ـ داگریوسیستیت مزمن چرکی معاف دائم.

بند 33ـ کلوکوم مزمن و مطلق و گلوکوم حاد زاویه بسته با عارضه و گلوکوم های عمل شده یک چشم معاف دائم.

بند 34ـ اجسام خارجی داخل کره چشم معاف دائم.

بند 35ـ پیوند قرنیه معاف دائم.

بند 36ـ کراتوکونوس با گزارش توپوگرافی بیمارستانهای نظامی و دانشگاهی معاف دائم.

بند 37ـ تومورهای خوش خیم به هر صورت خدمات غیر رزمی (در صورت ایجاد عارضه طبق بند مربوطه رفتار شود).

بند 38ـ تومور کاذب اوربیت در صورتیکه عود کننده و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

بند 39ـ آمبلیوپی یک چشم یا دو چشم خدمات غیر رزمی.

منبع: بخش معاونت وظیفه عمومی سایت پلیس ایران

 

ساختمان چشم
بیماریهای چشم
جراحی های چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری (لیزیک، لازک، پی آر کی و ....)

داستان پیدایش و تکامل عینک

اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش نور خورشید بر چشم انسان

حفاظت از چشم در برابر نور آفتاب تابستان

انتخاب عینک طبی

انتخاب عینک آفتابی مناسب

لنزهای تماسی Contact Lenses

نحوه اصلاح بینائی با عینک و لنز تماسی

ارتوکراتولوژی(شکل دهی مجدد قرنیه با لنز تماسی)

خستگی چشم در هنگام کار با کامپیوتر

شرایط چشمی معافیت از سربازی(آیین نامه جدید معاینه و معافیت پزشکی خدمت سربازی )

گواهینامه رانندگی

روز جهانی بینایی

چهارشنبه سوری و نکات ایمنی(بیایید با رعایت نکات ایمنی، شب چهارشنبه شاد اما کم خطری راتجربه کنیم!)

سیگار و چشم( اثرات مضر سیگار بر قسمتهای مختلف چشم)

الکل و چشم (تأثیر الکل برسیستم بینایی)

حاملگی و چشم (تغییرات و بیماریهای چشم در زمان حاملگی  Pregnancy & Eye)

داروی راکوتان و چشم

بنیانگذار علم چشم پزشکی در ایران(پروفسور محمدقلی شمس)

باورهای درست و نادرست درباره چشم

سر درد و چشم